DmvRating logo

DmvRating SK©

hodnotenia spoločností v SR

Každú spoločnosť je lepšie hodnotiť na základe jej dlhodobej výkonnosti než na základe krátkodobých ziskov, resp. jednoročných výsledkov. Toto predstavuje základný funkčný princíp prostredníctvom ktorého DmvRating SK© hodnotenia spoločností v SR nie sú len aktuálne hospodárske výsledky subjektu za ostatné obdobie, ale subjekt je hodnotený na základe súhrnných hospodárskych výsledkov za obdobie ostatných 5 rokov. Preto aj názov ratingu je DmvRating SK©, čo znamená dynamický multikriteriálny vektorový rating SR. Preto tento rating zohľadňuje nielen hospodárske výsledky, ale aj ich vývoj v čase a tak do výslednej hodnoty je pretransformovaný implicitne aj budúci vývoj. Takže spoločnosť môže pri svojich analýzach identifikovať obchodné príležitosti ako napr. spoločnosti, ktoré najrýchlešie rastú z pohľadu tržieb, ktoré sú najlepšie na trhu z pohľadu určitého segmentu, ktoré najviac zlepšili svoje hospodárenie a pod.

Časové hľadisko, ktorého predmetom hodnotenia nie je len aktuálny rok, ale hodnoty za obdobie A (ostatných 5 rokov) a za obdobie B (ostatných 6 rokov).

DMVR kategoria 1
DMVR kategoria 2
DMVR kategoria 3
DMVR kategoria 4
DMVR kategoria 5
DMVR kategoria 6
DMVR kategoria 7
DMVR kategoria 8
DMVR kategoria 9
DMVR kategoria 10
DMVR kategoria 11
DmvRating two mans

Podmienky hodnotenia

Základné pravidlo – Životnosť firmy - existencia subjektu aspoň 5 rokov a zároveň podané daňové priznanie, inak v dátovom modeli vystupuje ako UNRATED.

DmvRating tabulka kategorie statistiky

Ekonomická interpretácia


Predstavuje 11 tried klasifikácie - rozpis a charakteristika subjektov

Popisuje percentuálnu pravdepodobnosť, že spoločnosť zlepší svoju výkonnosť

Popisuje percentuálnu pravdepodobnosť, že spoločnosť nezmení/udrží si svoju výkonnosť

Popisuje percentuálnu pravdepodobnosť, že spoločnosť zhorší svoju výkonnosť

Popisuje percentuálnu pravdepodobnosť, že spoločnosť zanikne/zbankrotuje

Príklad dlhodobého ratingového ohodnotenia


DmvRating graf
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Aud** ****s, s.r.o. 7. Stabilný 6. Dobrý +1 2. Super +4 3. Vynikajúci -1 2. Super +1 2. Super
2b***P s.r.o. UNRATED 7. Stabilný +5 5. Veľmi dobrý +2 6. Dobrý -1 10. Vysokorizikový-4 5. Veľmi dobrý +5
R***T, s.r.o. založenie UNRATED UNRATED UNRATED 11. Nehodnotiteľný +1 9. Rizikový +2
K*** GLOBAL s. r. o. založenie UNRATED UNRATED UNRATED 10. Vysokorizikový +2 zánik
Be***on s.r.o. založenie UNRATED UNRATED UNRATED 11. Nehodnotiteľný +1 zánik
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Aud** ****s, s.r.o.A*** s.r.o. 7.kat. 6.kat.+1 2.kat.+4 3.kat.-1 2.kat.+1 2.kat.
2b***P s.r.o.2*** s.r.o. - 7.kat. +5 5.kat. +2 6.kat. -1 10.kat. -4 5.kat. +5
R***T, s.r.o.R*** s.r.o. založ. - - - 11.kat. +1 9.kat. +2
K*** GLOBAL s. r. o.K*** s.r.o. založ. - - - 10.kat. +2 zánik
Be***on s.r.o.B*** s.r.o. založ. - - - 11.kat. +1 zánik
Vysvetlívky:
+2 - medziročné zlepšenie o počet kategórií
 -2 - medziročné zhoršenie o počet kategórií
SK symbol 0.00

Počet subjektov, ktoré prešli hodnotiacim procesom.

0.00

Spracovaných hodnôt.

Ukazovatele modelu

Ekonomický index

Meria efektivitu spoločnosti nielen na základe 1-ročných ukazovateľov, ale na základe súhrnných hospodárskych výsledkov za obdobie 5 rokov.

Zároveň reprezentuje aj vektor (smer) vývoja spoločnosti, či smeruje k rozvoju, zániku, alebo stagnuje a je uvedený v dvoch typoch. Keďže ide o číselné vyjadrenie je možné efektívne pracovať v rámci rôznych manažérskych procesoch

Sociálny index

Index sociálnej efektívnosti podniku (SoI).
Reprezentuje spoločnosť v oblasti sociálneho správania a v oblasti sociálnych výdajov.

Index eko efektívnosti (EEI)

Index environmentálneho správania spoločnosti zohľadňujúci ekologickú náročnosť(energetickú, materiálovú) – footprint spoločnosti.

SD Index

Index trvalej udržateľnosti (sustainable development index).

Komplexný viacrozmerný index spoločnosti zohľadňujúci pôsobenie spoločnosti na trhu nielen z pohľadu ekonomického, ale aj sociálneho a environmentálneho.

ESG index

(environmental, social, government index)

Ukazovateľ hodnotiaci spoločnosť iba z pohľadu environmentálno-sociálneho hľadiska (úroveň jeho spoločenskej zodpovednosti) a súčasťou indexu nie sú ekonomické výsledky spoločnosti.

Využíva sa pri investíciách fondov, v bežnej podnikateľskej oblasti má len informatívny charakter využívajú ho finančné inštitúcie.

Iné riziká - Blacklist

Poskytuje informácie o iných skutočnostiach ohrozujúcich reputáciu firmy (najčastejšie porušovanie zákonov, registrovaný neplatič a pod.)

Ekonomická interpretácia

Predstavuje 11 tried klasifikácie.

Index rastu aktivity

- dynamiky rozvoja spoločnosti predstavuje % vyjadrenie zmeny vo vývoji tržieb a ich volatility za ostatných 5 rokov a takisto reprezentuje úroveň dynamického rozvoja spoločnosti vo vyššie uvedených kategóriách

CSR – naša spoločenská zodpovednosť

Corporate social responsibility (CSR), alebo spoločenskú zodpovednosť prejavujeme v našom podnikaní prostredníctvom transparentnosti v konaní a poskytovaní garancie našich služieb a produktov, podpory znevýhodnených a handikapovaných skupín, a oblasť kultúry a umenia.

logo SIOX

Garancie našich riešení

Ponúkame našim potenciálnym zákazníkom riešenia, ktoré pre nich predstavujú zníženie nákladov. Výsledkom je skvalitnenie pracovných podmienok, ktoré majú vplyv na zjednodušenie a sprehľadnenie pracovných postupov a tým zníženie stresu pracovníkov, ktorý má vplyv na efektívnosť vykonávanej práce.

logo unia slabozrakych

Podpora handicapovaných skupín

Ako spoločensky zodpovedná spoločnosť podporujeme aj znevýhodnené a handicapované osoby.
Sme podporovateľom Únie nevidiacich a slabozrakých.

logo SIOX stvorec

Garancia jedinečnej kvality

Čo prezentujeme, to aj garantujeme

Garancia užitočnosti – presvedčte sa - poskytujeme:

1. BEZPLATNE
Toto dosahujeme vďaka garancii našich produktov tým, že ich poskytujeme na skúšobné obdobie bezplatne - bez akýchkoľvek poplatkov či už zrejmých, alebo skrytých a s jednoznačnými licenčnými podmienkami.
2. PLNÁ FUNKČNOSŤ
Aj počas skúšobného obdobia záujemca využíva plnú neobmedzenú funkčnosť daného riešenia.

Leo Symon

Podpora umenia a kultúry:

Podporujeme tvorby umelca Lea Symona reprezentanta digitálnej maľby.

O nás

logo SIOX System Integration & Optimization eXperts

Špecializujeme sa na dáta

Ponúkame komplexné služby v oblasti monitoringu a spracovania dát, ich integrácie do podnikových informačných systémov za účelom zefektívnenia podnikových procesov. Správne dáta sú nevyhnutnou podmienkou aj pri riešení podnikových úloh z pohľadu Business & Artificial Intelligence.

Silné stránky našich riešení:

  • Dátová presnosť
  • Bezpečnosť - Ochrana osobných údajov - Smernica GDPR
  • Garancia

Zistiť viac

Kontaktujte nás

Hlavné

Key products

Kontakt

Kontaktujte nás

Adresa:

Štefánikova 26, 917 01 Trnava

Telefón:

+421 905 981 875
+421 948 396 691

Odosielam
Vaša správa bola odoslaná. Ďakujeme!